Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

Pravidlá THL platné pre rok 2017

Tieto pravidla platia pre všetky družstvá (aj mimoligové), ktoré sa zúčastnia na súťaži zaradenej do THL.

I. Účasť

Turčianska hasičská liga (ďalej len THL) je dopredu dohodnutý seriál súťaží v požiarnom útoku, v kategórii muži a ženy. Prihlásiť sa môže ktorékoľvek družstvo zo Slovenska. Do THL budú zaradené všetky družstvá, ktoré zaplatia vklad na ligovej schôdzi pred daným ročníkom. V prípade neskoršieho záujmu tak musia družstvá spraviť najneskôr pred začiatkom prvej ligovej súťaže v danom ročníku. Výška vkladu je 50,-€ muži a 25,-€ ženy. Hasičský zbor, ktorého súťaž je zaradená do seriálu THL, je povinný okrem vkladu zaplatiť aj poplatok 20,-€ za usporiadanie súťaže. Získané financie budú použité na zakúpenie pohárov pre zúčastnené družstvá, prípadné finančné odmeny, ktoré budú vyplatené na konci sezóny a poplatky spojené s vedením webovej stránky www.thl.turiec.net. O ďalšom použití peňazí rozhoduje rada ligy, prípadne zástupcovia družstiev na ligovej schôdzi.

Za prihlášku do daného kola sa považuje zaplatenie štartovného usporiadateľovi, ktoré nesmie presiahnuť čiastku 7,-€ pre účastníkov hasičskej ligy.

II. Organizácia hasičskej ligy

Rada ligy sa skladá zo zástupcov jednotlivých družstiev. Každé družstvo má v rade ligy jedného zástupcu s hlasovacím právom. Družstvo môže mať v rade ligy zástupcu s hlasovacím právom len v prípade, že v predošlom ročníku bolo účastníkom ligy (neplatí v prvom ročníku).

Rada ligy je povinná prerokovať všetky podnety účastníkov ligy, prijíma rozhodnutia na sneme ligy.

Výbor je najvyšší orgán hasičskej ligy. Mimo reprezentačných povinností má za úlohu zvolávanie schôdzí v prípade potreby rady ligy, odovzdávanie ligových odmenení.

Zloženie výboru ligy je nasledovné:

 • Predseda
 • Podpredseda
 • Tajomník
 • Finančný hospodár
 • Členovia výboru (5 členov)

III. Termíny a začiatky súťaží

Kalendár súťaží bude vopred dohodnutý na návrh daný usporiadateľmi. Tento kalendár bude zverejnený v dostatočnom predstihu pred začiatkom prvého kola THL. Začiatky súťaží budú stanovené takto: v sobotu od 12:00 a v nedeľu do 11:00. Súťaž by mala byť začatá vo vopred uvedenom čase, nie neskôr ako 15 min po ňom. Zmena začiatku súťaže je možná po dohode s výborom ligy. Záverečné kolo sa uskutoční v sobotu. Na tomto kole bude vyhodnotený celý ročník THL. Po dohode môže záverečné kolo usporiadať ktorékoľvek družstvo. Výbor ligy má povinnosť zúčastniť sa na tomto kole. Organizovať kolo THL môže len DHZ, ktorý bol prihlásený v THL v predchádzajúcom ročníku, alebo musí požiadať o výnimku. Výnimku môže udeliť výbor THL.

IV. Technické podmienky

Stroj :

 • musí vizuálne zodpovedať schválenému typu ( blok motora a čerpadlo )
 • výfukové potrubie ľubovoľné – musí prechádzať vývevou, ktorá nemusí byť funkčná
 • viečko na stroji nemusí byť založené
 • na stroji sú povolené športové úpravy
 • nie sú povolené prídavné tlakové nádoby, ani tzv. „turbo“
 • na stroji musí byť založený kryt rozvodovej časti motora
 • výstupný ventil B nemusí byť funkčný
 • nemusí byť založená spätná klapka rozvádzača vody

Sací kôš:

 • úprava váhy a jeho výšky povolená
 • s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
 • bez poistky proti rozpojeniu
 • svetlosť oka sita max. 1 × 1 cm a musí byť umiestnené na pôvodnom mieste
 • bez ostrých hrán
 • minimálne 2,5 závitu
 • dĺžka nábehu max 25 mm
 • pri kontrole náradia sa musí dať kôš na savici otočiť o 1,5 otáčky

Savice:

 • povolené šroubenie s „O“ krúžkami
 • musia mať minimálne 2,5 závitu
 • dĺžka savice 2,5m +/- 10cm, priemer 110 mm vrátané šroubenia
 • dĺžka nábehu max 25 mm
 • na nalievacej savici nemôžu byť žiadne úchyty, ani rôzne predmety pod páskou (napr. drievka)

Hadice B a C:

 • dĺžka hadice 20 metrov + / - 1 meter vrátane polospojok
 • priemer hadice B 63,5 mm, 65 mm, 75 mm
 • priemer hadice C 38 mm, 42 mm, 52 mm
 • povolené poistky proti rozpojeniu

Rozdeľovač:

 • povolené poistky proti rozpojeniu
 • s tromi ovládacími prvkami, ktoré musia byť funkčné a bez zaslepeného výstupu B
 • bez ostrých hrán

Prúdnice:

 • s priemerom výstrekovej trubice 12,5 mm + 0.1mm
 • povolené poistky proti rozpojeniu
 • kontrolu prúdnice vykonáva mierkou súťažiaci sám na hlavnej základni prítomnosti hlavného rozhodcu  

Ostatné ustanovenia:

 • podložka pod savicu – gumená o max hrúbke 2 cm a rozmeroch max 50x50cm
 • povolené sú max. 3 ks neskracovaných kľúčov, bez rôznych návarkov, nalepenej pásky, zárezov a iných úprav, iba holé kľúče vyrobené podľa STN a ČSTN. Povolený kľúč 110/75 a pol kľúč 110.
 • nie sú povolené predmety ako kamienky, tráva a pod. k stabilizácii polohy ktoréhokoľvek naradia
 • nádrž na vodu musí mať obsah minimálne 1000 litrov
 • výška hrany nádrže 0,8 metra meraná od terénu / tolerancia + - 5cm/
 • nádrž nesmie mať ostré hrany, všetky vonkajšie výstupky musia byť bezpečne prekryté
 • voda do nádrže počas pokusu nebude dopúšťaná

Výstroj súťažiacich:

 • ústroj športová, pracovná, jednotná pre cele družstvo
 • nástupu sa zúčastňujú súťažiaci v ústroji, bez prilby
 • pri vykonaní požiarneho útoku musí byť použitý opasok a na hlave prilba, a to pri začatí aj ukončení súťažného pokusu
 • pri vykonaní požiarneho útoku musia byť chránené kolená tak, aby odev zakrýval celý kolenný kĺb a ramená tak, aby odev zakrýval celý ramenný kĺb

Trať a jej okolie:

 • povrch okolo základne musí byť spevnený poprípade vykobercovaný, aby bola dosiahnutá regulárnosť počas celých pretekov
 • v prípade, že je povrch okolo základne vykobercovaný musí koberec prečnievať o minimálne 1m na každú stranu základne, aj medzi základňou a nádržou na vodu a pri nádrži na vodu zo strany košikára
 • usporiadateľ je povinný vykobercovať trať aj pred nástrekovou čiarou, a to o rozmere minimálne 1,5 x 1m
 • rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška 10cm +/- 2cm, základňa musí byť vykobercovaná, resp. opatrená protisklzovou podložkou
 • usporiadateľ povinný vyznačiť v okolí základne čiary (min.  vpredu a vzadu), ktoré znázorňujú povolenú vzdialenosť prečnievania savice mimo základňu (90 cm)
 • štartová čiara je vzdialená od stredu základne 10 metrov, v odôvodnených prípadoch môže byť povolená vopred dohodnutá výnimka. Vzdialenosť štartovej čiary od stredu základne však nemôže byť menšia ako 8 metrov a musí byť umiestnená po pravej strane základne v smere požiarneho útoku
 • výnimku vo vzdialenosti je potrebné požiadať a musí byť schválená radou ligy
 • usporiadateľ je povinný vyznačiť čiaru za štartovou čiarou vo vzdialenosti 1m
 • trať musí byť zabezpečená proti samovoľnému pohybu divákov alebo súťažiacich po trati a musí byť riadne vyznačená výstražnou páskou
 • dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru je 70 metrov, šírka trate minimálne 8 metrov
 • stena nádrže musí byť v jednej rovine so stredom základne
 • predná hrana nádrže je od stredu základne vzdialená 5 metrov
 • vzdialenosť terčov od nástrekovej čiary a medzi terčmi je 5 metrov
 • terče musia byť zhotovené tak, aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm a bol uprostred dosky o rozmeroch 50 x 50 cm
 • samotné terče musia obsahovať svetelnú signalizáciu ukončenia pokusu, signalizácia musí byť umiestnená v zornom poli pretekára a musí byť viditeľná z bodov na nástrekovej čiare, ktorými prechádza kolmica na príslušný terč, súčasne musí byť signalizácia viditeľná zo základne

V. Spôsob vykonania požiarneho útoku

 • požiarne družstvo je tvorené zo 7 členov, z ktorých jeden je veliteľ
 • družstvo vykoná požiarny útok tzv. „hurá systémom“
 • všetko náradie bude uložené na základni
 • prvých 10 družstiev, ktoré sa prihlásia na danú súťaž sa musia zúčastniť nástupu, ak sa nezúčastnia budú posunutý na koniec štartovej listiny
 • Náhradníci – kategória muži
  • pokiaľ nastúpi v ktoromkoľvek kole viac družstiev z jedného zboru, musí veliteľ družstva toto nahlásiť hlavnému rozhodcovi súťaže, ktorý zabezpečí, aby súťažiaci jednotlivci nemohli štartovať v dvoch družstvách, s výnimkou štartu náhradníka. Za tohto náhradníka sa neplatí poplatok vo výške 5,-€. Pri nedodržaní tejto podmienky nebudú týmto družstvám pridelené prípadné body v danom kole a družstvá budú diskvalifikované.
  • za družstvo môže štartovať jeden člen iného družstva, musí byť však oblečený vo svojom drese, nie v drese družstva v ktorom nastupuje ako náhradník. Družstvo môže využiť pravidlo o štarte náhradníka v prípade, že zaplatí prestupový poplatok vo výške 5,- €. Môže tak urobiť v neobmedzenom počte ligových kôl.
  • súťažné družstvo musí na prípravnej základni ukázať rozhodcovi originál príjmového dokladu o zaplatení poplatku za prestup
  • súťažiaci, ktorý nastúpi ako náhradník v niektorom družstve už v danej súťaží nesmie nastúpiť ako náhradník v druhom družstve, inak budú tieto družstvá diskvalifikované
 • Náhradníci – kategória ženy
  • za družstvo môžu štartovať dve členky iného družstva, musia však byť oblečené vo svojom drese, nie v drese družstva v ktorom nastupujú ako náhradníčky
  • pri štarte jednej alebo dvoch náhradníčok družstvo zaplatí prestupový poplatok 5,- €
  • ďalšie podmienky použitia náhradníčok sú zhodné s podmienkami platiacimi pre kategóriu muži.
 • peňažné prostriedky vyzbierané za prestupy patria THL, nie usporiadateľovi ligového kola
 • dĺžka prípravy základne je maximálne 5 minút, pokiaľ organizátor neuvedie inak v propozíciách pre svoju súťaž
 • čas prípravy základne beží od momentu keď dá rozhodca k tomu povel, nie však skôr ako je táto základňa a trať uvoľnená natoľko, aby mohli súťažiaci pristúpiť k príprave základne
 • náradie pred útokom si na základni pripravuje samotné družstvo bez pomoci iných ľudí. V kategórii ženy môže pomáhať jeden človek pri vizuálnej kontrole, nijakým spôsobom sa však nesmie dotýkať náradia. Výnimkou je donesenie stroja na základňu, pri tejto činnosti je pomoc dovolená
 • medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmikoľvek „ozubmi“ polospojok musí byť na vloženie kontrolnej šablóny
 • hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
 • savice môžu byť položené ľubovoľne, avšak nesmú presahovať základňu o viac ako 90cm na ktorúkoľvek stranu
 • pripravenosť základne oznámi člen družstva rozhodcovi a ten dá následne pokyn k presunutiu družstva na štartovú čiaru
 • družstvo sa presunie na štartovú čiaru, strojník a B-čkar ostanú pri základni a následne dá rozhodca pokyn strojníkovi k naštartovaniu stroja
 • pri nenaštartovaní stroja do 1 minúty, sa pokus považuje za neplatný
 • pri páde savice zo stroja na plynovú páčku je dovolené napraviť savicu a ubrať plyn aj bez povolenia rozhodcu
 • pri štarte na pištoľ
  • rozhodca štartuje spôsobom (hlasným a zrozumiteľným) „pretekári na miesta“, „pripravte sa“, „pozor“ a nasleduje výstrel z pištole
  • predčasné vybehnutie niektorého pretekára rozhodca oznámi opakovaným výstrelom, poprípade pisknutím do píšťale
  • pri chybnom štarte majú súťažiaci nárok na jeden opakovaný pokus, pri chybe pretekára
 • pri štarte na fotobunku štartuje družstvo na vlastný povel
 • v sezóne 2017 je čas zopínaný výlučne fotobunkou !!!
 • pri roztrhnutí hadice pred ukončením pokusu, má družstvo nárok na opakovanie pokusu. Opakovanie pokusu nebude nasledovať pri zvlečení hadice alebo pri strhnutí polospojky
 • prúdnica sa môže pri nástreku o zem opierať, nie však dotýkať sa nástrekovej čiary.
 • nástreková čiara je nedotknuteľná, aj prešľap čiary a následné vrátenie pretekára znamená diskvalifikáciu
 • savice musia byť navzájom zoskrutkované do ukončenia pokusu. Savica + savica asavica + stroj a musia zostať zoskrutkované aj po ukončení pokusu / až do povelu na rozskrutkovanie od hlavného rozhodcu, aj seknutý závit sa počíta ako platný pokus /nesmie sa rozpadnúť/. Kontrola zoskrutkovania sacieho vedenia prebieha po ukončení pokusu pod dozorom hlavného rozhodcu a to nasledovne: Hlavný rozhodca dá príkaz na potiahnutie koša, potom savice na spoji a následne savice na stroji, všetky spoje musia ostať spojené, ak sa rozpadne hoci ktorá časť savicového vedenia pokus je neplatný.
 • sací kôš musí byť naskrutkovaný na savicu pred ponorením do vody, aj po vytiahnutí z vody. Pri odpadnutí sacieho koša mimo nádrže musí byť kôš naskrutkovaný nad hladinou nádrže. V prípadepádu koša do nádrže je pokus nehodnotený, pri dotknutí hladiny vody v kadi savicou bez naskrutkovaného koša je pokus nehodnotený
 • akákoľvek manipulácia so sacím košom v nádrži je zakázaná (napr. dotáčanie koša)
 • pri zlyhaní časomiery, má družstvo nárok na opakovaný pokus
 • pri zlyhaní časomiery natrvalo, je organizátor povinný zabezpečiť náhradnú časomieru do 60 minút
 • každý súťažiaci musí pokus ukončiť v úplnom výstroji /ukončením pokusu sa rozumie zhodenie terčov/
 • úmyselne odhodená prilba znamená diskvalifikáciu, toto platí aj po ukončení pokusu, až kým družstvo neopustí dráhu so zbalenou technikou
 • za vulgárne správanie súťažného družstva voči rozhodcom počas celého trvania súťaže je toto súťažné družstvo diskvalifikované
 • dotyk náradia inou osobou ako členom súťažného družstva, ktoré vykonáva svoj súťažný pokus je zakázaný /nehodnotený pokus/
 • nočná súťaž:
  • stroj, základňa, súťažná dráha a terče musia byť osvetlené osvetlením, ktoré zabezpečil organizátor
  • prídavné osvetlenie stroja je povolené len v prípade, že napájanie tohto osvetlenia je výlučne zo stroja, nie z prídavných zdrojov a batérií.

VI. Povinnosti usporiadateľa

Časomiera:

 • je povinný zabezpečiť digitálnu časomieru, ktorá bude merať dosiahnutý čas minimáne na dve desatinné miesta
 • časomiera nesmie byť ovládaná cez PC, časomiera THL môže byť pripojená k PC na jednoduchšie ukladanie výsledkov zo súťaže
 • časomiera musí mať veľkosť displeja minimálne 150 mm
 • je povinný umožniť zástupcovi štartujúceho družstva stáť v priestore ovládania časomiery a zobrazovania výsledného času
 • svetelná signalizácia musí zopnúť v rovnakom čase ako je zastavený čas pre daný terč

Rozhodcovia:

 • zabezpečí rozhodcov, ktorí budú náležite poučení o pravidlách tak, ako je stanovené v pravidlách pre túto ligu
 • usporiadateľ je povinný oznámiť výboru ligy, či má zabezpečených rozhodcov minimálne 2 týždne pred kolom
 • usporiadateľ môže mať maximálne dvoch rozhodcov na každú pozíciu, aby nedochádzalo k situácii, že na niektorej pozícii sa menia viacerí rozhodcovia v priebehu súťaže
 • rozhodca na nástrekovej čiare nesmie byť domáci pri štarte domáceho družstva
 • rozhodcovia musia byť výrazne označený reflexnou vestou ,,ROZHODCA THL“ a hlavný rozhodca reflexnou vestou „HLAVNÝ ROZHODCA THL“
 • rozhodca na základni musí byť vybavený píšťalkou a šablónou jednotnou pre všetky kolá
 • hlavný rozhodca štartujúcemu družstvu oznámi, ktorá hadica sa bude merať ešte pred štartom daného pokusu. Meraná hadica sa meria voľne položená, nesmie sa naťahovať.
 • rozhodcovia musia byť minimálne štyria, resp. piati pri štarte na pištoľ
 • prípravná základňa
 • štartér + kontrola uloženia náradia na hlavnej základni
 • rozhodca na nástrekovej čiare
 • rozhodca pre meranie hadíc
 • kontrola predčasného štartu pretekára zo štartovej čiary (pri štarte na pištoľ)

Ďalšie:

 • usporiadateľ je povinný pustiť štátnu hymnu na začiatku každého ligového kola
 • musí zabezpečiť tabuľu na ktorej bude možné zapísať všetky priebežné výsledky daného kola (výsledky ligovej súťaže, prípadne aj pohárovej súťaže)
 • v prípade potreby zabezpečí píšťalku, zástavky (bielu a červenú) a stopky pre rozhodcu na štarte
 • zabezpečí označenie trate tak, aby spĺňala regulárnosť počas celých pretekov
 • pred štartom zabezpečí fotosnímku každého družstva na štartovej čiare
 • zabezpečí videozáznam z pokusu každého ligového družstva
 • je povinný doručiť tajomníkovi THL výsledkovú listinu, fotodokumentáciu a videozáznamy do stredy nasledujúceho týždňa po konaní danej súťaže. V prípade neodovzdania týchto dokumentov načas mu bude uložená pokuta 20,- €, ktoré pôjdu do pokladne THL.
 • je povinný zapisovať výsledné časy na oboch terčoch ako aj časy ukončenia pokusu, a to z dôvodu podania protestu a jeho následného riešenia
 • zabezpečí občerstvenie pre pretekárov ako aj divákov
 • je povinný zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu
 • je povinný odstrániť bezodkladne všetky nedostatky, o ktoré požiada rada hasičskej ligy pri kontrole trate
 • je povinný vyznačiť miesto k meraniu dĺžky hadíc (miesto na meranie hadíc vhodne umiestniť v blízkosti trate)
 • je povinný vytvoriť miesto na kontrolu náradia pred vykonaním požiarneho útoku
 • je povinný zabezpečiť potrebné množstvo tlačív „PROTEST“, „Prestupový lístok“ ,„Pozitíva, nedostatky ligovej súťaže“, ktoré budú dostupné súťažiacim počas súťaže v mieste časomiery. Rovnako ligové pravidlá.

VII. Protesty

 • môžu podávať iba velitelia jednotlivých družstiev a to maximálne do 10 minút od ukončenia pokusu hlavnému rozhodcovi
 • hlavný rozhodca zvolá minimálne 3 členov výboru, ktorí o proteste rozhodnú. Ich rozhodnutie je rozhodujúce a nezvratné!
 • protest je možné podať aj na iné súťažné družstvo, avšak len v prípade porušenia pravidiel
 • pri podávaní protestu je povinný veliteľ zložiť finančnú zálohu vo výške 10,-€
 • záloha bude veliteľovi vrátená len v prípade kladného vybavenia protestu. V prípade záporného vybaveniu protestu sume 10,-€ prepadá v prospech THL.
 • protest musí byť podaný písomne na tlačive (viď príloha č.1). V prípade, že sa tak nestane, protest sa nebude riešiť a nepokladá sa za platný.

VIII. Hodnotenie jednotlivých kôl

 • jednotlivé súťaže THL sa konajú na jedno kolo
 • jednotlivým družstvám budú pridelené body na základe ich umiestnenia podľa dosiahnutých časov
 • v každom ligovom kole musia byť udelené družstvám na prvom až treťom mieste poháre a finančná odmena podľa daného kľúča
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev o umiestnení rozhoduje čas zostreku prvého terča
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev na pomalšom aj rýchlejšom terči im bude pridelený rovnaký počet bodov, pričom nasledujúca priečka bude vynechaná (hodnotenie THL)
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev na pomalšom aj rýchlejšom terči na miestach s finančným ohodnotením alebo ocenením pohárom o danom mieste rozhoduje opakovaný pokus – rozstrel. V prípade dohody dotknutých družstiev sa nemusí rozstrel konať.
 • v prípade rovnosti bodov na konci súťažného ročníka rozhoduje o víťazovi väčší počet získaných prvých miest, druhých miest, atď.
 • na záverečnom kole budú vyhlásené konečné výsledky celého ročníka THL
 • víťaz obdrží putovný pohár THL na dobu jedného roka, pohár a prípadnú finančnú odmenu podľa dohodnutého kľúča. Družstvá na druhom a ostatných miestach obdržia pohár a prípadnú finančnú odmenu podľa dohodnutého kľúča.

Kľúč k prideleniu bodov:

 • účasť na pretekoch 5 bodov /účasťou na preteku sa rozumie priama fyzická účasť na súťaži/
 • nehodnotený pokus /N/ - iba 5 bodov za účasť
 • diskvalifikácia /D/ - 0 bodov
 • Muži:
  1. miesto 20 bodov
  2. miesto 17 bodov
  3. miesto 15 bodov
  4. miesto 13 bodov
  5. miesto 11 bodov
  6. miesto 10 bodov
  7. miesto 9 bodov
  8. miesto 8 bodov
  9. miesto 7 bodov
  10. miesto 6 bodov
  11. miesto 5 bodov
  12. miesto 4 body
  13. miesto 3 body
  14. miesto 2 body
  15. miesto 1 bod
 • Ženy:
  1. miesto 10 bodov
  2. miesto 8 bodov
  3. miesto 6 bodov
  4. miesto 5 bodov
  5. miesto 4 body
  6. miesto 3 body
  7. miesto 2 body
  8. miesto 1 bod

Kľúč k udeleniu finančnej odmeny:

 • muži
  1. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže:50 euro
  2. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže: 35 euro
  3. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže:20 euro
 • ženy
  1. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže: 30 euro
  2. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže:20 euro
  3. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže:10 euro

IX. Allstars THL

Allstars THL v kategórii mužov a žien odbehnú na poslednom kole THL. Hlasovanie do Allstars bude spustené 3 týždne pred posledným kolom a ukončené týždeň pred posledným kolom THL. Komplet výsledky budú zverejnené na stránke www.thl.turiec.net a facebooku THL. Hlasovať sa bude za košikára, savicový spoj, strojníka, bečkára, rozdeľovač, pravý prúdar a ľavý prúdar. Hlasovať môže len družstvo, ktoré je prihlásené v THL. Hlasuje vždy len jeden člen družstva /za komplet družstvo/ a nemôže hlasovať za svojich členov družstva.

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť 8.4.2017

STIAHNUŤ