Pravidlá THL platné pre rok 2019

Tieto pravidlá platia pre všetky družstvá (aj mimoligové), ktoré sa zúčastnia na súťaži zaradenej do THL.

pravidla_2019.pdf priloha_2.pdf priloha_4.jpg

I. Účasť

Turčianska hasičská liga (ďalej len THL) je dopredu dohodnutý seriál súťaží v požiarnom útoku, v kategórii muži a ženy. Do THL sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré zaplatí vklad do banku THL v príslušnom ročníku. Prihlásiť sa do THL je možné aj v priebehu daného ročníka, body sa však družstvu budú započítavať, až po zaplatení vkladu. Výška vkladu je 50,-€ muži a 25,-€ ženy. Hasičský zbor, ktorého súťaž je zaradená do seriálu THL, je povinný okrem vkladu zaplatiť aj poplatok 20,-€ za usporiadanie súťaže. Získané finančné prostriedky budú použité na zakúpenie pohárov pre zúčastnené družstvá, prípadné finančné odmeny, ktoré budú vyplatené na konci sezóny a poplatky spojené s vedením webovej stránky www.thl.turiec.net. O ďalšom použití peňazí rozhoduje rada ligy, prípadne zástupcovia družstiev na sneme ligy.

Za prihlášku do daného kola sa považuje zaplatenie štartovného usporiadateľovi, ktoré nesmie presiahnuť čiastku 7,-€ pre účastníkov hasičskej ligy.

II. Organizácia hasičskej ligy

Snem THL  je najvyšší orgán THL. Každé družstvo má na sneme dvoch  zástupcov, z toho jedeného s hlasovacím právom. Družstvo môže mať na sneme ligy zástupcu s hlasovacím právom len v prípade, že v predošlom ročníku bolo účastníkom ligy. Snem je povinný prerokovať všetky podnety rady ligy, prijíma rozhodnutia.

Rada ligy je výkonným orgánom hasičskej ligy. Mimo reprezentačných povinností má za úlohu zvolávanie snemu ligy a odovzdávanie ligových odmenení.

Rada ligy spravuje bank ligy, ktorý tvoria vklady tímov prihlásených do THL, poplatky za usporiadanie súťaží, poplatky za prestupy na súťažiach, poplatky za neuznané protesty, pokuty a sponzorské príspevky.

Zloženie rady ligy je nasledovné:

 • Predseda: Ján Mažári – DHZ Socovce
 • Podpredseda: Peter Bujna – DHZ Turčianske Teplice
 • Tajomník: Ing.Miroslav Ryba - DHZ Rakša
 • Finančný hospodár: Katarína Geisbacherová - DHZ Socovce
 • Správca webovej stránky: Matej Jesenský -  DHZ Malý Čepčín
 • Členovia výboru (4 členovia): Ondrej Ďuris - DHZ Kláštor pod Znievom - stanica, Adam Pádej – DHZ Háj, Martin Halgaš - DHZ Záturčie, Richard Bujna – DHZ Turčianske Teplice.

Delegát:

 • je členom družstva s hlasovacím právom. Na ligovej súťaži dohliada na plnenie povinností usporiadateľa. Upozorňuje rozhodcov na neplnenie povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel. Dáva rade ligy podnety na prerokovanie. Činnosť delegáta je popísaná v prílohe č.2..

III. Termíny a začiatky súťaží

KALENDÁR SÚŤAŽÍ THL 2019

Dátum

Miesto konania

Čas konania

Delegát

25.05.2019

Kláštor pod Znievom stanica  

13:00

Háj

29.06.2019

Socovce                                  

13:00

Turčianske Teplice

06.07.2019

Dražkovce                               

13:00

Kláštor pod Znievom stanica

13.07.2019

Malý Čepčín                            

14:00

Bartošova Lehôtka

27.07.2019

Bartošova Lehôtka                  

10:00

Záturčie

03.08.2019

Záturčie                         

11:00

Socovce

10.08.2019

Rakša                                 

13:00

Dražkovce

24.08.2019

Háj                                        

14:00

Rakša

31.08.2019

Turčianske Teplice                 

13:00

Malý Čepčín

Kalendár súťaží je vopred dohodnutý na návrh daný usporiadateľmi. Tento kalendár bude zverejnený v dostatočnom predstihu pred začiatkom prvého kola THL v danom ročníku. Začiatky súťaží budú stanovené takto: v sobotu od 12:00 a v nedeľu do 11:00. Súťaž by mala byť začatá vo vopred uvedenom čase, nie neskôr ako 15 min po ňom. Zmena začiatku súťaže je možná po dohode s výborom ligy. Záverečné kolo sa uskutoční v sobotu. Po dohode môže záverečné kolo usporiadať ktorékoľvek družstvo. Výbor ligy má povinnosť zúčastniť sa na tomto kole. Organizovať kolo THL môže len DHZ, ktorý bol prihlásený v THL v predchádzajúcom ročníku a v tomto ročníku absolvoval najmenej 90% ligových kôl, alebo musí požiadať o výnimku. Výnimku môže udeliť výbor THL.

Vyhodnotenie ligy:

 • slávnostné vyhodnotenie výsledkov zaistí THL, ak sa k usporiadaniu vyhlásenia do 31.júla záväzne neprihlási iný zbor. Vyhodnotenie prebehne do 12 týždňov od ukončenia posledného kola ligy.

IV. Technické podmienky

Stroj:

 • PS 12 s motorom TAZ, kombinácia motorov a čerpadiel nie je povolená, stroj musí vizuálne zodpovedať schválenému typu ( blok motora a čerpadlo )
 • nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, prevodovky, turbo a pod..
 • rovné hrdlo z rozvádzača povolené
 • výfukové potrubie ľubovoľné – musí prechádzať vývevou, ktorá nemusí byť funkčná, musí však byť na pôvodnom mieste.
 • plynová páka musí byť na pôvodnom mieste
 • viečko na stroji nemusí byť založené
 • na stroji sú povolené športové úpravy
 • na stroji musí byť založený kryt rozvodovej časti motora
 • výstupný ventil B nemusí byť funkčný
 • nemusí byť založená spätná klapka rozvádzača vody
 • odvzdušňovacie prvky na vývode rozvádzača nie sú povolené

Sací kôš:

 • úprava váhy a jeho výšky povolená
 • s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
 • bez poistky proti rozpojeniu
 • svetlosť oka sita max. 1 × 1 cm a musí byť umiestnené na pôvodnom mieste
 • bez ostrých hrán
 • minimálne 2,5 závitu
 • dĺžka nábehu max 25 mm
 • pri kontrole náradia sa musí dať kôš na savici otočiť o 1,5 otáčky

Savice:

 • povolené šroubenie s „O“ krúžkami
 • musia mať minimálne 2,5 závitu
 • dĺžka savice 2,5m +/- 10cm, priemer 110 mm vrátané šroubenia
 • dĺžka nábehu max 25 mm
 • na nalievacej savici nemôžu byť žiadne úchyty, ani rôzne predmety pod páskou (napr. drievka)

Hadice B a C:

 • dĺžka hadice 20 metrov + / - 1 meter vrátane polospojok
 • priemer hadice B 63,5 mm, 65 mm, 75 mm
 • priemer hadice C 38 mm, 42 mm, 52 mm
 • povolené poistky proti rozpojeniu

Rozdeľovač:

 • povolené poistky proti rozpojeniu
 • rozrážací klin nie je povolený
 • s tromi ovládacími prvkami, ktoré musia byť funkčné a bez zaslepeného výstupu B
 • bez ostrých hrán

Prúdnice:

 • s priemerom výstrekovej trubice 12,5 mm + 0.1mm
 • kontrolu prevádza samotný pretekár na prípravnej základni, kalibrom dodaným radou ligy
 • na vyzvanie hlavného rozhodcu môže byť táto kontrola vykonaná aj bezprostredne po vykonaní pokusu
 • povolené poistky proti rozpojeniu

Ostatné ustanovenia:

 • počas prípravy základne môže byť PS naštartovaný
 • hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja
 • podložka pod savicu – gumená o max hrúbke 1cm, hladká rovná bez zárezov, rozmer max 50x50cm
 • povolené sú max. 3 ks neskracovaných kľúčov, bez rôznych návarkov, nalepenej pásky, zárezov a iných úprav, iba holé kľúče vyrobené podľa STN a ČSTN. Povolený kľúč 110/75 a pol kľúč 110.
 • nie sú povolené predmety ako kamienky, tráva a pod. k stabilizácii polohy ktoréhokoľvek naradia
 • nádrž na vodu musí mať obsah minimálne 1000 litrov
 • výška hrany nádrže 0,8 metra meraná od terénu / tolerancia + - 5cm/
 • nádrž nesmie mať ostré hrany, všetky vonkajšie výstupky musia byť bezpečne prekryté
 • voda do nádrže počas pokusu nebude dopúšťaná
 • súťažné družstvo sa môže do súťaže prihlásiť najneskôr do zahájenia útoku posledného súťažného družstva
 • na každom ligovom kole bude prítomný delegát z rady THL. Delegát dané kolo zhodnotí na príslušnom tlačive a tlačivo odovzdá predsedovi, podpredsedovi, alebo tajomníkovi THL.  Tlačivo príloha č.2.

Výstroj súťažiacich:

 • ústroj športová, pracovná, jednotná pre celé družstvo
 • nástupu sa zúčastňujú súťažiaci v dresoch, alebo v rovnakej ústroji bez prilby
 • pri vykonaní požiarneho útoku musí byť použitý minimálne ľahký opasok na vrchu odevu a na hlave prilba, a to pri začatí aj ukončení súťažného pokusu
 • pri vykonaní požiarneho útoku musia byť chránené kolená tak, aby odev zakrýval celý kolenný kĺb a ramená tak, aby odev zakrýval celý ramenný kĺb
 • povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

Trať a jej okolie:

 • povrch okolo základne musí byť spevnený poprípade vykobercovaný, aby bola dosiahnutá regulárnosť počas celých pretekov
 • v prípade, že je povrch okolo základne vykobercovaný, musí koberec prečnievať o minimálne 1m na každú stranu základne, aj medzi základňou a nádržou na vodu a pri nádrži na vodu zo strany košikára
 • usporiadateľ je povinný vykobercovať trať aj pred nástrekovou čiarou, a to o rozmere minimálne 1,5 x 1m
 • rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška 10cm +/- 2cm, základňa musí byť vykobercovaná, resp. opatrená protišmykovou podložkou
 • usporiadateľ je povinný vyznačiť v okolí základne čiary (min.  vpredu a vzadu), ktoré znázorňujú povolenú vzdialenosť prečnievania savice mimo základňu (90 cm)
 • štartová čiara je vzdialená od stredu základne 10 metrov, v odôvodnených prípadoch môže byť povolená vopred dohodnutá výnimka. Vzdialenosť štartovej čiary od stredu základne však nemôže byť menšia ako 8 metrov a musí byť umiestnená po pravej strane základne v smere požiarneho útoku
 • výnimku vo vzdialenosti je potrebné požiadať a musí byť schválená radou ligy
 • usporiadateľ je povinný vyznačiť prípravnú čiaru za štartovou čiarou vo vzdialenosti minimálne 0,5m maximálne 1m
 • trať musí byť zabezpečená proti samovoľnému pohybu divákov alebo súťažiacich po trati a musí byť riadne vyznačená výstražnou páskou
 • dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru je 70 metrov, je rozdelená na úseky po 17,5m merané od stredu základne k čiare zostreku. Šírka trate minimálne 8 metrov
 • stena nádrže musí byť v jednej rovine so stredom základne
 • predná hrana nádrže je od stredu základne vzdialená 5 metrov
 • vzdialenosť terčov od nástrekovej čiary a medzi terčmi je 5 metrov
 • terče musia byť zhotovené tak, aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm a bol uprostred dosky o rozmeroch 50 x 50 cm
 • samotné terče musia obsahovať svetelnú signalizáciu ukončenia pokusu, signalizácia musí byť umiestnená v zornom poli pretekára a musí byť viditeľná z bodov na nástrekovej čiare, ktorými prechádza kolmica na príslušný terč, súčasne musí byť signalizácia viditeľná zo základne
 • nákres trate je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel. Príloha č.4.

V. Spôsob vykonania požiarneho útoku

 • družstvo sa sústredí v dostatočnom predstihu pred vykonaním svojho pokusu na prípravnej základni, kde si nechá  rozhodcom prípravnej základne  skontrolovať svoje náradie. V prípade, že niektoré náradie nespĺňa parametre dané týmito pravidlami, má možnosť si náradie vymeniť. Následne sa na pokyn hlavného rozhodcu presunie na hlavnú základňu.
 • požiarne družstvo je tvorené zo 7 členov, z ktorých jeden je veliteľ + vedúci družstva označený reflexnou vestou
 • družstvo vykoná požiarny útok tzv. „hurá systémom“
 • všetko náradie bude uložené na základni
 • žiadne náradie nesmie presahovať zo základne, z výnimkou savíc.
 • družstvá, ktoré sa zaregistrujú do štartovného poradia na 1 -10 pozícii, majú povinnosť zúčastniť sa nástupu minimálne 4 členmi v dresoch, alebo v rovnakom ústroji. Za porušenie tohto bodu je družstvo povinné zaplatiť pokutu organizátorovi 10,00€.

Náhradníci – kategória muži

 • pokiaľ nastúpi v ktoromkoľvek kole viac družstiev z jedného zboru, musí veliteľ družstva toto nahlásiť hlavnému rozhodcovi súťaže, ktorý zabezpečí, aby súťažiaci jednotlivci nemohli štartovať v dvoch družstvách /družstvá budú označené rozlišovacou reflexnou páskou na ruke/ s výnimkou štartu náhradníka. Za tohto náhradníka sa neplatí poplatok vo výške 5,-€. Pri nedodržaní tejto podmienky nebudú týmto družstvám pridelené prípadné body v danom kole a družstvá budú diskvalifikované.
 • za družstvo môže štartovať jeden člen iného družstva, musí byť však oblečený vo svojom drese, nie v drese družstva, v ktorom nastupuje ako náhradník. Družstvo môže využiť pravidlo o štarte náhradníka v prípade, že zaplatí prestupový poplatok vo výške 5,- €. Môže tak urobiť v neobmedzenom počte ligových kôl /poplatok sa platí usporiadateľovi ligového kola. Usporiadateľ tento poplatok po ukončení ligového kola odovzdá do banku ligy/.
 • súťažné družstvo musí na prípravnej základni ukázať rozhodcovi originál príjmového dokladu o zaplatení poplatku za prestup
 • súťažiaci, ktorý nastúpi ako náhradník v niektorom družstve už v danej súťaží nesmie nastúpiť ako náhradník v druhom družstve, inak budú tieto družstvá diskvalifikované

Náhradníci – kategória ženy

 • za družstvo môžu štartovať dve členky iného družstva, musia však byť oblečené vo svojom drese, nie v drese družstva, v ktorom nastupujú ako náhradníčky
 • pri štarte jednej alebo dvoch náhradníčok družstvo zaplatí prestupový poplatok 5,- €
 • ďalšie podmienky použitia náhradníčok sú zhodné s podmienkami platiacimi pre kategóriu muži.
 • peňažné prostriedky vyzbierané za prestupy patria THL, nie usporiadateľovi ligového kola
 • náradie pred útokom si na základni pripravuje samotné družstvo bez pomoci iných ľudí. V kategórii muži aj ženy môže pomáhať jeden človek – označený reflexnou vestou, len pri vizuálnej kontrole, nijakým spôsobom sa však nesmie dotýkať náradia.  Výnimkou je v kategórii ženy donesenie stroja na základňu, pri tejto činnosti je pomoc dovolená
 • medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmikoľvek „ozubmi“ polospojok musí byť na vloženie kontrolnej šablóny. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery kontrolnou šablónou. Kontrolná šablóna musí prejsť medzi ozubmi polospojok kolmo oproti základni.
 • hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
 • savice môžu byť položené ľubovoľne, avšak nesmú presahovať základňu o viac ako 90cm na ktorúkoľvek stranu
 • dĺžka prípravy základne je maximálne 5 minút, pokiaľ organizátor neuvedie inak v propozíciách pre svoju súťaž.
 • čas prípravy základne sa odpočítava od momentu, keď dá rozhodca k tomu povel, nie však skôr ako je táto základňa a trať uvoľnená natoľko, aby mohli súťažiaci pristúpiť k príprave základne. V tomto čase má družstvo možnosť naštartovať PS, pripraviť náradie na vykonanie pokusu a napraviť prípadné posunutie náradia. Pri technickej poruche a nenaštartovaní stroja počas času prípravy základne, sa pokus považuje za neplatný a družstvo je nehodnotené. Družstvo môže štartovať aj s nenaštartovaným strojom.
 • pripravenosť základne oznámi člen družstva rozhodcovi najneskôr tridsať sekúnd pred vypršaním časového limitu na prípravu základne. Rozhodca skontroluje základňu a dá pokyn k presunutiu družstva na štartovú čiaru. V prípade že sa časový limit blíži ku koncu a žiadny člen družstva pripravenosť základne neoznámi, rozhodca vyzve družstvo na ukončenie prípravy základne, základňu skontroluje a dá pokyn k presunutiu družstva na štartovú čiaru. Od momentu, keď dá rozhodca pokyn k presunutia družstva na štartovú čiaru, je náradie nedotknuteľné. Ak sa od tohto momentu náradie pohne, alebo vypadne mimo základňu, neovplyvňuje to pravidlá a družstvo môže štartovať. Nesmie však náradie napravovať. Pri páde savice zo stroja na plynovú páčku je dovolené napraviť savicu a ubrať plyn aj bez povolenia rozhodcu. Toto môže vykonať ktorýkoľvek člen družstva + vedúci družstva označený vestou.
 • družstvo sa presunie na štartovú čiaru a vyštartuje na svoj pokus.
 • pri štarte na pištoľ – pevný štart z kľudu.
  • rozhodca štartuje spôsobom (hlasným a zrozumiteľným) „pretekári na miesta“, „pripravte sa“, „pozor“ a do dvoch sekúnd nasleduje výstrel z pištole, po povele „pozor“ už nesmie byť vykonaný žiadny pohyb.
  • predčasné vybehnutie niektorého pretekára, alebo pohyb po povele pozor, rozhodca oznámi opakovaným výstrelom, poprípade pisknutím do píšťale.
  • pri chybnom štarte spôsobenom chybou pretekára má družstvo nárok na jeden opakovaný pokus
 • pri štarte na fotobunku - štartuje družstvo na vlastný povel
  •  fotobunka je umiestnená na štartovej čiare a štartuje sa z prípravnej čiary.
  •  štartuje sa z kľudu bez rozhojdávania
 • pri roztrhnutí hadice pred ukončením pokusu, má družstvo nárok na opakovanie pokusu. Opakovanie pokusu nebude nasledovať pri zvlečení hadice alebo pri strhnutí polospojky. Čas opakovania pokusu si družstvo dohodne s hlavným rozhodcom.
 • prúdnica sa môže pri nástreku o zem opierať, nie však dotýkať sa nástrekovej čiary.
 • nástreková čiara je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara, alebo prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad nástrekovú čiaru sa nepovažuje za prešľap. 
 • savice musia byť navzájom zoskrutkované do ukončenia pokusu. Savica + savica a savica + stroj a musia zostať zoskrutkované aj po ukončení pokusu / až do povelu na rozskrutkovanie od hlavného rozhodcu, aj seknutý závit sa počíta ako platný pokus /nesmie sa rozpadnúť/. Kontrola zoskrutkovania sacieho vedenia prebieha po ukončení pokusu pod dozorom hlavného rozhodcu a to nasledovne: Hlavný rozhodca dá príkaz na potiahnutie koša, potom savice na spoji a následne savice na stroji, všetky spoje musia ostať spojené, ak sa rozpadne hoci ktorá časť savicového vedenia pokus je neplatný.
 • sací kôš musí byť naskrutkovaný na savicu pred ponorením do vody, aj po vytiahnutí z vody. Pri odpadnutí sacieho koša mimo nádrže musí byť kôš naskrutkovaný nad hladinou nádrže. V prípade pádu koša do nádrže je pokus nehodnotený, pri dotknutí hladiny vody v kadi savicou bez naskrutkovaného koša je pokus nehodnotený.
 • akákoľvek manipulácia so sacím košom v nádrži je zakázaná (napr. dotáčanie koša)
 • pri zlyhaní časomiery, má družstvo nárok na opakovaný pokus. Čas opakovania pokusu si družstvo dohodne s hlavným rozhodcom.
 • pri zlyhaní časomiery natrvalo, je organizátor povinný zabezpečiť náhradnú časomieru do 60 minút
 • každý súťažiaci musí pokus ukončiť v úplnom výstroji /ukončením pokusu sa rozumie zhodenie terčov/
 • úmyselne odhodená prilba znamená diskvalifikáciu, toto platí aj po ukončení pokusu, až kým družstvo neopustí dráhu so zbalenou technikou
 • za vulgárne správanie súťažného družstva, alebo člena družstva voči rozhodcom počas celého trvania súťaže je toto súťažné družstvo diskvalifikované
 • dotyk náradia inou osobou ako členom súťažného družstva, ktoré vykonáva svoj súťažný pokus je zakázaný /nehodnotený pokus/
 • nočná súťaž:
  • stroj, základňa, súťažná dráha a terče musia byť osvetlené osvetlením, ktoré zabezpeči organizátor
  • prídavné osvetlenie stroja je povolené len v prípade, že napájanie tohto osvetlenia je výlučne zo stroja, nie z prídavných zdrojov a batérií.

VI. Povinnosti usporiadateľa

Časomiera:

 • čas sa meria ligovou časomierou
 • usporiadateľ za časomieru plne zodpovedá. V prípade poškodenia časomiery hradí jej opravu, ako aj náklady spojené s opravou. Pri odovzdaní a prevzatí časomiery družstvá medzi sebou spisujú  Preberací protokol súťaže. Príloha č. 3.
 • v prípade zlyhania ligovej časomiery, organizátor zabezpečí digitálnu časomieru, ktorá bude merať dosiahnutý čas minimálne na dve desatinné miesta
 • časomiera nesmie byť ovládaná cez PC, časomiera THL môže byť pripojená k PC na jednoduchšie ukladanie výsledkov zo súťaže
 • časomiera musí mať veľkosť displeja minimálne 150 mm
 • je povinný umožniť zástupcovi štartujúceho družstva stáť v priestore ovládania časomiery a zobrazovania výsledného času
 • svetelná signalizácia musí zopnúť v rovnakom čase ako je zastavený čas pre daný terč
 • usporiadateľ je povinný zabezpečiť stieranie vody v okolí základne a kade, aby boli zabezpečené regulárne podmienky pre všetky súťažné družstvá.

Rozhodcovia:

 • zabezpečí rozhodcov, ktorí budú náležite poučení o pravidlách tak, ako je stanovené v pravidlách pre túto ligu
 • hlavný rozhodca súťaže nemôže byť členom usporiadajúcej DHZ.
 • usporiadateľ je povinný oznámiť rade ligy, či má zabezpečených rozhodcov minimálne 2 týždne pred kolom
 • usporiadateľ môže mať maximálne dvoch rozhodcov na každú pozíciu, aby nedochádzalo k situácii, že na niektorej pozícii sa menia viacerí rozhodcovia v priebehu súťaže
 • rozhodca na nástrekovej čiare nesmie byť domáci pri štarte domáceho družstva
 • rozhodcovia musia byť výrazne označený reflexnou vestou ,,ROZHODCA THL“ a hlavný rozhodca reflexnou vestou „HLAVNÝ ROZHODCA THL“
 • rozhodca na základni musí byť vybavený píšťalkou a šablónou jednotnou pre všetky kolá
 • hlavný rozhodca štartujúcemu družstvu oznámi, ktorá hadica sa bude merať ešte pred štartom daného pokusu. Meraná hadica sa meria voľne položená, nesmie sa naťahovať.
 • rozhodcovia musia byť minimálne štyria, resp. piati pri štarte na pištoľ
 • prípravná základňa
 • štartér + kontrola uloženia náradia na hlavnej základni
 • rozhodca na nástrekovej čiare
 • rozhodca pre meranie hadíc
 • kontrola predčasného štartu pretekára zo štartovej čiary (pri štarte na pištoľ)

Ďalšie:

 • usporiadateľ je povinný pustiť štátnu hymnu na začiatku každého ligového kola
 • je povinný zabezpečiť zapisovanie priebežných výsledkov na ligovej výsledkovej tabuli
 • je povinný zapisovať výsledné časy na oboch terčoch ako aj časy ukončenia pokusu, a to z dôvodu podania protestu a jeho následného riešenia
 • v prípade potreby zabezpečí píšťalku, zástavky (bielu a červenú) a stopky pre rozhodcu na štarte
 • zabezpečí označenie trate tak, aby spĺňala regulárnosť počas celých pretekov
 • pred štartom zabezpečí fotografiu každého družstva /nemusí byť na štartovej čiare/
 • zabezpečí videozáznam z pokusu každého ligového družstva
 • je povinný doručiť tajomníkovi THL výsledkovú listinu, do 24 hodín, fotodokumentáciu a videozáznamy  do 5 dní po konaní danej súťaže. V prípade neodovzdania týchto dokumentov načas mu bude uložená pokuta 20,- €, ktoré uhradí do banku THL.
 • zabezpečí občerstvenie pre pretekárov ako aj divákov
 • je povinný zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu
 • je povinný odstrániť bezodkladne všetky nedostatky, o ktoré požiada delegát súťaže pri kontrole trate
 • je povinný vyznačiť miesto k meraniu dĺžky hadíc (miesto na meranie hadíc vhodne umiestniť v blízkosti trate)
 • je povinný vytvoriť miesto na kontrolu náradia pred vykonaním požiarneho útoku /prípravnú základňu/
 • je povinný zabezpečiť potrebné množstvo tlačív „PROTEST“, „Prestupový lístok“ ktoré budú dostupné súťažiacim počas súťaže v mieste časomiery. Rovnako ligové pravidlá.

VII. Protesty

 • môžu podávať iba velitelia jednotlivých družstiev a to maximálne do 10 minút od ukončenia pokusu hlavnému rozhodcovi
 • hlavný rozhodca zvolá delegáta a minimálne 2 členov rady, ktorí o proteste rozhodnú. Ich rozhodnutie je rozhodujúce a nezvratné!
 • protest je možné podať aj na iné súťažné družstvo, avšak len v prípade porušenia pravidiel
 • pri podávaní protestu je povinný veliteľ zložiť finančnú zálohu vo výške 10,-€
 • záloha bude veliteľovi vrátená len v prípade kladného vybavenia protestu. V prípade záporného vybaveniu protestu suma 10,-€ prepadá v prospech THL a odvedie sa do banku THL.
 • protest musí byť podaný písomne na tlačive (viď príloha č.1). V prípade, že sa tak nestane, protest sa nebude riešiť a nepokladá sa za platný.

VIII. Hodnotenie jednotlivých kôl

 • jednotlivé súťaže THL sa konajú na jedno kolo
 • jednotlivým družstvám budú pridelené body na základe ich umiestnenia podľa dosiahnutých časov
 • v každom ligovom kole musia byť udelené družstvám na prvom až treťom mieste poháre a finančná odmena podľa daného kľúča
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev o umiestnení rozhoduje čas zostreku prvého terča
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev na pomalšom aj rýchlejšom terči im bude pridelený rovnaký počet bodov, pričom nasledujúca priečka bude vynechaná (hodnotenie THL)
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev na pomalšom aj rýchlejšom terči na miestach s finančným ohodnotením alebo ocenením pohárom o danom mieste rozhoduje opakovaný pokus – rozstrel. V prípade dohody dotknutých družstiev sa nemusí rozstrel konať.
 • v prípade rovnosti bodov na konci súťažného ročníka rozhoduje o víťazovi väčší počet získaných prvých miest, druhých miest, atď.
 • na záverečnom kole budú vyhlásené konečné výsledky celého ročníka THL
 • víťaz získa putovný pohár THL na dobu jedného roka, pohár a prípadnú finančnú odmenu podľa dohodnutého kľúča. Družstvá na druhom a ostatných miestach získavajú pohár a prípadnú finančnú odmenu podľa dohodnutého kľúča. Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom vyhodnotení ligy.

Kľúč k prideleniu bodov:

 • účasť na pretekoch 5 bodov /účasťou na preteku sa rozumie priama fyzická účasť na súťaži, nie len zaplatenie štartovného/
 • nehodnotený pokus /N/ - iba 5 bodov za účasť
 • diskvalifikácia /D/ - 0 bodov
  MUŽI ŽENY
  1 – 13 družstiev 14 a viac družstiev 1 - 7 družstiev 8 a viac družstiev
1. miesto 17 bodov 20 bodov 9 bodov 10 bodov
2. miesto 14 bodov 17 bodov 7 bodov 8 bodov
3. miesto 12 bodov 15 bodov 5 bodov 6 bodov
4. miesto 10 bodov 13 bodov 3 body 4 body
5. miesto 8 bodov 11 bodov 2 body 3 body
6. miesto 7 bodov 9 bodov 1 bod 2 body
7. miesto 6 bodov 8 bodov   1 bod
8. miesto 5 bodov 7 bodov    
9. miesto 4 body 6 bodov    
10. miesto 3 body 5 bodov    
11. miesto 2 body 4 body    
12. miesto 1 bod 3 body    
13. miesto   2 body    
14. miesto   1 bod    
  Každý ďalší dokončený útok 1 bod

Kľúč k udeleniu minimálnej finančnej odmeny na ligovom kole:

 • muži
  1. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže: 50€
  2. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže: 35€
  3. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže: 20€
 • ženy
  1. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže: 30€
  2. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže: 20€
  3. miesto v celkovom hodnotení pohárovej súťaže: 10€

Kľúč k udeleniu finančnej odmeny účastníkom ligy v kategórii muži a ženy, upravuje interný predpis THL, podľa počtu prihlásených družstiev v danom ročníku.

IX. All stars THL

All stars THL v kategórii mužov a žien odbehnú na poslednom kole THL. Hlasovanie do All stars bude spustené 3 týždne pred posledným kolom a ukončené týždeň pred posledným kolom THL. Kompletné výsledky budú zverejnené na stránke www.thl.turiec.net a facebooku THL. Hlasovať sa bude za košikára a savicový spoj spolu, strojníka, bečkára, rozdeľovač, pravý prúdar a ľavý prúdar. Hlasovať môže len družstvo, ktoré je prihlásené v THL. Hlasuje vždy len jeden člen družstva /za komplet družstvo/ a nemôže hlasovať za svojich členov družstva.